Cửa sổ mở hất

Cửa sổ mở hất ra ngoài nhôm xingfa do BKDOOR thực hiện